Aktieägarservice

Aktieägarservice är ett verktyg för kostnadseffektivare och förbättrad kommunikation med aktieägare och övriga intressegrupper.

Syftet är att erbjuda börsnoterade företag en samordnad elektronisk och fysisk distribution av företagets finansiella rapporter till aktieägare och övriga intressegrupper. Genom tjänsten uppnår företaget en effektivare distribution samtidigt som servicenivån mot aktieägarna ökar. Företag med endast ett par tusen aktieägare kan genom aktieägarservice effektivisera sin distribution och samtidigt förbättra de digitala alternativen för samma kostnad som distributionen till alla aktieägare. Har företaget fler aktieägare blir den totala effekten lägre kostnader och bättre digitala alternativ.

Tjänstens huvudsakliga delar

  • Databas med aktieägares och andra intressenters adressuppgifter och individuella prenumerationsval.
  • Uppdatering genom Euroclear/VPC-registret, webbgränssnitt och svarstalong via post.
  • Digital distribution via e-post och SMS.
  • Administrationssystem där vår kund enklare och effektivare kan hantera och överblicka sina prenumeranter och aktieägare.
För mer information, kontakta:

Jonas Winzell

VD
031-80 26 18
070-260 36 20