Regler och rekommendationer för börsbolags finansiella webbplatser

Nordiska börsnoterade företag och dess informationsgivning, inklusive information på bolagens webbplatser, omfattas av lagar i respektive land samt regelverk och rekommendationer från olika börser.

Bakgrund

Utgångspunkten för regelverk för svenska noterade bolag är lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Utöver lagstiftning så har Finansinspektionen utfärdat föreskrifter (FFFS 2007:17) som kompletterar lagstiftningen. Genom föreliggande regelverk uppfyller börsen de villkor som lagts fast för börsen. Reglerna är anpassade efter förekommande EU-direktiv.

Börsens krav på börsbolags webbplatser

Noterade bolag i Sverige skall ha en egen webbplats där all offentliggjord information ska finnas tillgänglig under minst tre år. Finansiella rapporter ska dock finnas tillgängliga på webbplatsen under minst fem år efter offentliggörandet. Den offentliggjorda informationen ska göras tillgänglig på webbplatsen så snart som möjligt efter offentliggörandet. Bolaget ska ha en egen webbplats för att säkerställa tillgängligheten av företagsspecifik information till marknaden. Kravet gäller från första noteringsdag och berör även årsredovisningar och om möjligt förekommande prospekt och erbjudandehandlingar.

Utöver börsens krav finns även ett antal allmänna råd från börsen. Råden är inte en del av regelverket utan ska uppfattas som allmän rådgivning baserat på börsens erfarenheter. Senaste revidering av råden skedde 2008. 

Källa: Nasdaq OMX Nordic

Svensk kod för bolagsstyrning

Utöver börsens krav så innefattas även börsnoterade bolags webbplatser av Svensk kod för bolagsstyrning. Koden reglerar vilken bolagsstyrningsrelaterad information som skall finnas på bolagets webbplats och hur den skall uppdateras. Kraven innefattar en sektion med information om bl a årsstämmor, styrelse och ledning, styrelsens utskott, bolagsordning och ett arkiv med bolagsstyrningsrapporter. Kraven är mer omfattande än de generella kraven på webbplatsen.

Källa: Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Alert IR har lång erfarenhet av de krav som ställs på börsnoterade bolags webbplatser. Vi kan hjälpa till med bedömning av avgränsning och allt praktiskt arbete med uppstart och senare underhåll. 

För mer information, kontakta:

Per Hildor

Senior kundansvarig
031-80 26 14
070-260 36 21